کارگاه آموزشی آشنایی با

طرح چشمه ملی نور ایران

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

زمان برگزاری کارگاه به تعویق افتاد. زمان دقیق متعاقبا اعلام می گردد.
خراسان رضوی، قوچان

ثبت نام

پوستر کارگاه آشنایی با چشمه ملی نور ایران

مکان برگزاری : بلوار مصلی - مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا(ع)

اطلاعات بیشتر:
وبسایت مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا(ع)
وبسایت شهرداری قوچان

برگزارکنندگان

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان پژوهشگاه دانشهای بنیادی

ارتباط با کمیته اجرایی

پست الکترونیک

cilsf@qiet.ac.ir

تلفن تماس

تلفن: 05147344001 داخلی 648
فکس: 05147343001