کارگاه آموزشی آشنایی با

طرح چشمه ملی نور ایران

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

زمان برگزاری کارگاه : چهارشنبه 20 بهمن ماه
خراسان رضوی، قوچان

ثبت نام

پوستر کارگاه آشنایی با چشمه ملی نور ایران

مکان برگزاری : بلوار مصلی - مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا(ع)

اطلاعات بیشتر:
وبسایت مجتمع فرهنگی و کتابخانه امام رضا(ع)
وبسایت شهرداری قوچان

برگزارکنندگان

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان پژوهشگاه دانشهای بنیادی

ارتباط با کمیته اجرایی

پست الکترونیک

cilsf@qiet.ac.ir

تلفن تماس

تلفن: 05147344001 داخلی 648
فکس: 05147343001