سخنرانی علمی با موضوع

بیوسنسورها، کاربردها و توانایی ها

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

زمان برگزاری کارگاه : یکشنبه 19 شهریور ماه
خراسان رضوی، قوچان

ثبت نام

برنامه کارگاه

  1. یکشنبه 19 شهریور
next
prev

مکان برگزاری

 دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

برگزارکنندگان

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

ارتباط با کمیته اجرایی

پست الکترونیک

cilsf@qiet.ac.ir

تلفن تماس

تلفن: 05147017269
فکس: 05147343001