سخنرانی مهندس مرتضی جعفرزاده با عنوان چالش های پیش رو در ساخت چشمه های نوری با گسیلندگی کم

9:45 am - 11:15 am 3 آذر