سخنرانی دکتر جواد رحیقی با عنوان چشمه نور ایران، نوری تازه بر علم ایران

09:00 am - 10:30 am 20 بهمن