برگزاری نماز و صرف نهار

11:15 am - 12:15 pm 3 آذر