دکتر جواد رحیقیاستاد فیزیک هسته ای پژوهشگاه دانشهای بنیادی - مدیر طرح ملی چشمه نور ایران - رییس کمیته آموزش پروژه سزامی

رخداد:

سخنرانی با عنوان چشمه نور ایران، نوری تازه بر علم ایران

وبسایت:
ilsf.ipm.ac.ir