پروفسور وينود کومار گوپتا

رخداد:

سخنرانی با عنوان بیوسنسورها، کاربردها و توانایی ها